บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขา ร้อยเอ็ด (1 MW)